Начало - ПРОЕКТИ
Проекти

 

 

Проект на фирма „Спортни настилки” ЕООД  по договор за безвъзмездно финансиране

4МС – 02 -1/27.04.2012 г.  „Конкурентост и ефективност с ISO 9001:2008 и

ERP системи за управление“, финансиран по процедура BG161PO003-2.1.12

„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за

управление в предприятията” от  Оперативна програма „Развитие на

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

XIV. Нова процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Инвестиции в материални активи“ с обособена позиция 1:

„Специализирана механизация за поддържане на спортни терени

с изкуствена тревна настилка“

 

             Документи към процедурата:

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_1_пояснителен документ

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта - 001

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       Приложение III към проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Банкова гаранция за участие

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертатa

 

XIII. Решение за избор на изпълнител  по реда на ПМС №55 ОТ 12.03.2007 г. Чл.12, ал.1, т.2 с обект:

„Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система

за управление на ресурсите ERP система“ 

 

             Документи:

-       Решение

 

XII. Решение за избор на изпълнител  по реда на ПМС №55 ОТ 12.03.2007 г. Чл.12, ал.1, т.2 с обект:

„Инвестиции в материални активи“ - Обособена позиция 3: „Офис оборудване"

 

             Документи:

-       Решение

 

XI. Решение за прекратяване на процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет:

„Инвестиции в материални активи“ - Обособена позиция 1: „Специализирана

механизация за поддържане на спортни терени с изкуствена тревна настилка“

 

             Документи:

-       Решение

 

X. Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Инвестиции в материални активи“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Специализирана механизация за поддържане на

спортни терени с изкуствена тревна настилка“;

Обособена позиция 3: „Офис оборудване“.

 

            Документи към процедурата:

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_1_пояснителен документ

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта - 001

-       3_7_техническа оферта - 003

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертатa

 

IX. Нова процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет на поръчката:

„Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане

на система за управление на ресурсите ERP система“ 

 

          Документи към процедурата:

 

-       3_1_пояснителен документ

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертата

 

VIII. Решение за прекратяване на процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет

„Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система за управление на

ресурсите ERP система" 

         

           Документи:

-       Решение

 

VII. Решение за прекратяване на процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет

„Инвестиции в материални активи“ - Обособена позиция 3: „Офис оборудване" 

         

           Документи:

-       Решение

 

VI. Решение за прекратяване на процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет

„Инвестиции в материални активи“ - Обособена позиция 1: „Специализирана механизация

за поддържане на спортни терени с изкуствена тревна настилка“ 

         

           Документи:

-       Решение

 

V. Решение за прекратяване на процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет

„Инвестиции в материални активи“ - Обособена позиция 3: „Офис оборудване“ 

         

           Документи:

-       Решение

 

IV. Решение за избор на изпълнител  по реда на ПМС №55 ОТ 12.03.2007 г. Чл.12, ал.1, т.2 с обект:

«Внедряване и Сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2008»,

със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: «Разработване и внедряване на система

за управление на качеството ISO 9001:2008», Обособена позиция 2: «Сертифициране на система

за управление на качеството ISO 9001:2008».

 

            Документи:

-       Решение

 

III. Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Инвестиции в материални активи“ със следната обособена позиция:

Обособена позиция 3: „Офис оборудване“.

 

            Документи към процедурата:

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_1_пояснителен документ

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта - 003

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертата

 

II. Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет на поръчката:

„Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане

на система за управление на ресурсите ERP система“ 

 

          Документи към процедурата:

-       3_1_пояснителен документ

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертата

 

Въпрос №1:

Изх. № 120807 1

Уважаема Г-жа Присадашка,

Обръщаме се, към Вас в качеството ви на посочено лице за контакт в

обявената от СПОРТНИ НАСТИЛКИ ЕООД тръжна процедура с предмет:

„Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на

система за управление на ресурсите ERP система“ по договор за безвъзмездна

финансова помощ  № 4МС-02-1/27.042012.

Моля дайте разяснения по следния въпрос: Какъв е броя и типа на потребителите

по функционални области, които трябва да имат възможност за едновременен

достъп до системата?

Предварително, ви благодаря за направените разяснения.

Dimitar Sarafov

Sales Executive

FTS Bulgaria Ltd

 

Отговор №1:

Изходящ № 028/08.08.2012г.

Уважаеми, господин Сарафов!

Благодарим за проявения интерес към обявената процедура за избор на

изпълнител „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане

на система за управление на ресурсите ERP система“ по договор за безвъзмездна

финансова помощ  № 4МС-02-1/27.042012.

Отговорът на Вашия въпрос е: Няма ограничение в броя на потребителите. 

След няколко години може да се удвои, утрои и т.н. Не трявва да има софтуерно

ограничение за броя, а само изискване към хардуера. 

 

Успешен ден,

Ангелина Присадашка

 

Въпрос № 2:

Вх. № 018/8.08.2012

Уважаема Г-жа Присадашка,

Във връзка с обявената от компания СПОРТНИ НАСТИЛКИ ЕООД тръжна процедура с предмет: „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система за управление на ресурсите ERP система“ от името на Интелиджънт Системс България ЕООД бих искала да ви задам следните въпроси:

Какъв е броят на едновременно работещите потребители на системата?

На какъв брой работни станции следва да бъде инсталирана ERP системата?

Благодаря предварително за отговорите на поставените въпроси.

С уважение,

Благовеста Илчева

07.08.2012г.

Отговор № 2

Изх. № 029/10.08.2012

До

Благовеста Илчева

Пълномощник

Интелиджънт Системс България ЕООД

Уважаема госпожо Илчева,

Благодарим за проявения интерес към обявената процедура за избор на изпълнител „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система за управление на ресурсите ERP система“ по договор за безвъзмездна финансова помощ  № 4МС-02-1/27.042012.

Отговор: Системата трябва да позволява бъдещо развитие. Няма ограничение за броя на едновременно работещите потребители в системата.

                                                                                                                                                         

Оставам на Ваше разположение.

         

С уважение,

Ангелина Присадашка

10.08.2012г.                                                                   

                                                           

Въпрос № 3:

Вх. № 021/14.08.2012

Здравейте!

Пиша Ви във връзка с обявения от фирмата Ви търг по програма Конкурентоспособност.

Имаме следните въпроси:

1. Разполагате ли със сървър с операционна система Windows Server?

2. Имате ли закупени лицензи за MSSQL Server?

3. Имате ли отдалечени работни места, където да се ползват терминални услуги? Ако имате – колко е броя на отдалечените работни места и имате ли терминални лицензи?

4. Какъв е общия брой на станциите – локални и отдалечени – информация е необходима за определяне на лицензите за MSSQL сървъра.

5. Какъв ще бъде максималния брой конкурентни потребители – необходим е за определяне цената на лиценза на ERP софтуера.

Поздрави,

Dimitar Antonov

Deputy manager

Tonegan Ltd.

 

Отговор № 3

Изх. № 033/17.08.2012

 

Уважаеми господин Антонов,


Благодарим за проявения интерес към обявената процедура за избор на изпълнител „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система за управление на ресурсите ERP система“ по договор за безвъзмездна финансова помощ  № 4МС-02-1/27.042012.

Отговорите на Вашите въпроси са следните:


1. Разполагате ли със сървър с операционна система Windows Server? – Към настящия момент не разполагаме със сървър. По проекта е предвидено закупуването на сървър, но той е предмет на друг търг и не e част от настоящата тръжна процедура.

2. Имате ли закупени лицензи MSSQL Server? – Лицензите ще бъдат включени при закупуването на сървър по проекта.

3. Имате ли отдалечени работни места, където да се ползват терминални услуги? Ако имате – колко е броя на отдалечените работни места и имате ли терминални лицензи? – Няма отдалечени работни места.

4. Какъв е общия брой на станциите – локални и отдалечени – информацията е необходима за определянето на лицензите за MSSQL сървъра. – Не се предвижда системата да се ползва на отдалечени станции. Лицензите за MSSQL сървър ще бъдат предмет на друга тръжна процедура - при закупуване на сървър по проекта.

 5. Какъв ще бъде максималния брой конкурентни потребители – необходим за определяне на цената на лиценза на ERP софтуера. – Минималният брой потребители е 70 бр. Няма определен максимален брой.

 
Успешен ден.


С уважение,

Ангелина Присадашка

          

                                          

I. Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Инвестиции в материални активи“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Специализирана механизация за поддържане на

спортни терени с изкуствена тревна настилка“;

Обособена позиция 2: „Контролни измервателни уреди“;

Обособена позиция 3: „Офис оборудване“.

 

            Документи към процедурата:

-       3_3_оферта

-       3_4_изисквания оферта

-       3_1_пояснителен документ

-       3_6_ценова оферта

-       3_7_техническа оферта - 001

-       3_7_техническа оферта - 002

-       3_7_техническа оферта - 003

-       3_9_декларация

-       3_27_методика за оценка

-       I_5_проект на договор

-       I_7_декларация за валидност

-       Списък – опис на документи съдържащи се в офертат

 


 

Обект: Проектиране и изпълнение на цялостен ремонт и модернизация на стадион „Академика“, гр. София.

Площ: 6000 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


Обект: Тренировъчна зала, гр. София, 4-ти километър.

Площ: 1500 кв.м.

Тип настилка: Дървена спортна конструкция Mondo - Италия.


Обект: Закрита спортна зала и открит футболен стадион на Европейски Колеж по Икономика и Управление“, с. Оризари, обл. Пловдив.

Площ: 1100 кв.м. 

Тип настилка: Винилова спортна настилка Mondo - Италия. В залата е доставено и спортно оборудване за баскетбол, волейбол, хандбал, електронно оборудване, както и седалки за трибуните на стадиона - Mondo. Изпълнена е и детска площадка с каучукови плочи.


Обект: Футболни игрища и тенис на корт, гр. Стара Загора.

Площ: 1940 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


 Обект: Спортна зала за мултифункционална употреба, гр. Тетово, Р. Македония.

Площ: 912 кв.м. 

Тип настилка: Каучукова спортна настилка Mondo – Италия.


 

 

 

 

 

Обект: Спортен комплекс, гр. Каварна.

Площ: 4 700 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия; изкуствена спортна трева Mondo – Италия; каучукова спортна настилка; винилова спортна настилка за физкултурен салон.


 

 

 

 

 

 

Обект: Игрище за мини-футбол, гр. Поморие.

Площ: 800 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


Обект: Мултифункционална спортна площадка, гр. Карнобат.

Площ: 760 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Мултифункционална спортна площадка, гр. Ямбол

Площ: 720 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Зала за скуош - НСА, гр. София.

Площ: 197 кв.м.

Тип настилка: BOEN Sport – Норвегия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Игрище за мини-футбол, гр. Велинград.

Площ: 400 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Спортно игрище за мини-футбол в Жилищен комплекс „Уинслоу Гардънс“, гр. София.

Площ: 524 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Училищен салон в 59 СОУ “Васил Левски” гр. София.

Площ: 308 кв.м.

Тип настилка: Винилова спортна настилка Lentex Sport - Полша.


Обект: Игрище за мини-футбол, гр. Златоград.

Площ: 850 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


Обект: Спортна площадка за мултифункционална употреба, гр. Берковица.

Площ: 770 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Игрище за мини-футбол – стадион Славия, гр. София.

Площ: 650 кв.м.

Тип настилка: Каучукова антишокова подложка - Fine tuned system и изкуствена спортна трева Mondo – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Каучукова настилка в „Голф комплекс Кънтри Клуб, гр. Правец“.

Площ: 380 кв.м.

Тип настилка: Каучукова спортна настилка Mondo – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Игрище за мини-футбол, гр. София.

Площ: 505 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Nurtex - Турция.


  

 

 

 

 

Обект: Фитнес зала “Boby’s Gym”, кв. Студентски град , гр. София.

Площ: 220 кв.м.

Тип настилка: Винилова спортна настилка Grabo - Унгария.


 

 

 

 

 

 

 

Обект: Фитнес зала, жк. Мотописта, гр. София.

Площ: 250 кв.м.

Тип настилка: Винилова настилка Armstrong DLW - Германия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Многофункционално спортно игрище и детска площадка, с. Петърч, обл. София.

Площ: 860 кв.м.

Тип настилка: Изкуствена спортна трева Mondo – Италия; каучукови плочи.


 

 

 

 

 

 

Обект: Спортна зала за хора с увреждания “Стела Енева”, гр. Варна.

Площ: 90 кв.м.

Тип настилка: Винилова спортна настилка Grabo - Унгария.


 

 

 

 

 

 

Обект: Спортна зала на стадион „Георги Аспарухов“, гр. София.

Площ: 700 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Тенис корт, гр. Смядово.

Площ: 510 кв.м.

Тип настилка: Акрилна спортна настилка Casali – Италия.


 

 

 

 

 

 

Обект: Детска площадка към Сдружение „Асоциация Аутизъм“, гр. София.

Площ: 158 кв.м.

Тип настилка: Каучукови плочи.

 

 

 

 

 

НовиниБанер 2

 

Банер 1